سلام !

مدیونید  اگه  فکر کنید  ان یه  هفته ای که قرار بود  بازی کنم  شد  ۲ هفته چشمک

خب ظاهرا بد جور بازی بهم  چسبیده  بود خخخخ

و از امروز دوباره بر می گردیم سراغ  کارمون !

و البته کنارش  dota2 هم  هر از گاهی بازی می کنم خنده

خب تویه  این یکی ۲ روز آماده باشید که سیل مطالب تو راه  ئه :)

در پناه  حق !